1. Bản vẽ thang máy quan sát:

banvethangmayquansat

2. Thống số kỹ thuật

 
Call
SMS
Map