Thử Tải Mâm Xoay Ô Tô


BKE hoàn thành công trình Mâm Xoay Ô Tô tại Khu Sala Đại Quang Minh, Quận 2, thực hiện thử tải, kiểm định công trình trước khi bàn giao